طرح های پژوهشی

عنوان

بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردم مشهد دربارة ايدز

كارفرما

دفتر مركزي جهاددانشگاهي

تاریخ اجرا

اردیبهشت تا دی 84

چکيده طرح

ارزيابي كارائي  برخي از مواد ضد عفوني كننده  رايج در ايران بر عليه ويروس هپاتيت B بصورت  In vitro

دفتر مركزي جهاددانشگاهي

اسفند 84 تا اسفند 85

بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد پزشكان شهر مشهد درباره HIV/AIDS

دفتر مركزي جهاددانشگاهي و نظام پزشكي مشهد

مهر 85 تا آبان 86

بررسي شيوع علائم روانپزشکي و شدت آن در افراد آلوده به HIV در استان خراسان رضوي

دفتر مركزي جهاددانشگاهي

آبان 85 تا تیر 87

بررسي رفتارهاي پرخطر مرتبط با سلامت در دانشجويان مشهد

دفتر مركزي جهاددانشگاهي

فروردین 87 تا دی 88

بررسي ميزان شيوع عفونت HTLV-I و HTLV-II در جمعيت عمومي شهر مشهد

دفتر مركزي جهاددانشگاهي

بهمن 87 تا بهمن 88

بررسي شيوع و عوامل خطر عفونت  HTLV-I در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه جهاددانشگاهي نيشابور

جهاددانشگاهي مشهد

تیر 88 تا بهمن 88

مطالعه مروري روش‌هاي تشخيصي عفونت HTLV

جهاددانشگاهي مشهد

مهر 88 تا بهمن 88

بررسي  شيوع HBsAg مثبت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار  مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي جهاد دانشگاهي مشهد

جهاددانشگاهي مشهد

تیر 88 تا مهر 89

مقایسه فراوانی آلودگی با ویروس HTLV1  در مبتلایان به توبرکولوز با افراد غیر مبتلا به توبرکولوز

دانشگاه علوم پزشكي و جهاددانشگاهي مشهد

خرداد 89 تا مهر 89

بررسي آسيب‌هاي ناشي از اجسام تيز و برنده و اقدامات قبل و پس از آن در كاركنان بيمارستان‌هاي مشهد

دفتر مركزي جهاددانشگاهي

دی 88 تا اسفند 89

شيوع عفونت HTLV-I/II در اهداكنندگان با HTLV نامعين سرمي مراجعه‌کننده به بانك خون مشهد

دفتر مركزي جهاددانشگاهي

خرداد 89 تا دی 90

بررسي ميزان آگاهي مشمولين آموزش مداوم در مورد عفونت HTLV-I قبل و بعد از سمينار آموزشي

جهاددانشگاهي مشهد

آذر 90 تا تیر 91

بررسي شيوع عفونت  HAVدر جمعيت عمومي مشهد

جهاددانشگاهي مشهد

آذر 88 تا مرداد 91

بررسي شيوع عفونت  HEVدر جمعيت عمومي مشهد

جهاددانشگاهي مشهد

آذر 88 تا مرداد 91

مقایسه بیان ژنهای گیرنده کموکاینCXCR1 وCXCR2 و بار ویروس در بیماران  HAM/TSP و ناقلین HTLV-I بدون علامت

جهاددانشگاهي مشهد و
دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دی 90 تا مرداد 91

بررسی وضعیت ارائۀ خدمات بهداشتی ‌درمانی به زائران و گردشگران مشهد مقدّس در تعطیلات نوروزی

پارک علم و فناوري خراسان

(طرح مطالعه‌ي توسعه زيارت)

اسفند 90 تا مهر 91

بررسي شيوع عفونت‌هاي منتقله از خون در بيماران

دياليزي شهرستان نيشابور

جهاددانشگاهي مشهد

تیر 91 تا اسفند 91

بررسي شيوع، ژنوتايپ و بار ويروسي  HCV در كودكان تالاسميك و هموفيليك مشهد

جهاددانشگاهي مشهد

شهریور 91 تا اسفند 91

مقایسه شیوع عفونت‌های منتقله از طریق انتقال خون در زائرین و مجاورین شهر مشهد

جهاددانشگاهي مشهد و

انتقال خون خراسان رضوي

شهریور 91 تا اسفند 91

بررسي شاخص‌هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروسي در ناقلين سالم HTLV-1 در مشهد

دانشگاه علوم پزشكي و جهاددانشگاهي مشهد

مهر 91 تا تیر 92

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان علوم پزشكي مشهد در مورد عفونت HTLV-1

دفتر مركزي جهاددانشگاهي

مهر 90 تا شهریور 92

بررسی ارتباط عفونت HTLV1 و بیماری بهجت

دانشگاه علوم پزشكي و جهاددانشگاهي مشهد

دی 91 تا مهر 92

بررسي عوامل خطر آلودگي بهHTLV-I  در اهداكنندگان خون مشهد

دفتر مركزي جهاددانشگاهي و انتقال خون خراسان رضوي

اردیبهشت 91 تا اردیبهشت 93

بررسي ماركرهاي اتوايميون در افراد ناقل HTLV-I در مقايسه با افراد بدون عفونت با HTLV-I

دفتر مركزي جهاددانشگاهي و دانشگاه علوم پزشكي مشهد

اسفند 92 تا تیر 94

مقایسه ميزان آلودگي به ويروس HTLV1 در مبتلايان به سارکوئيدوز و آرتريت سارکوئيدي در مقايسه با گروه کنترل سالم

جهاددانشگاهي مشهد و

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

خرداد 93 تا مرداد 94

مقایسه بیان ژنی  اینترلوکین‌های 12 و 18 و اينترفرون گاما در بیماران مبتلا به میلوپاتی وابسته به HTLV-1  (HAM/TSP)، ناقلین ویروس و افراد سالم

جهاددانشگاهي مشهد و

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تیر 94 تا اسفند 95

بررسی شیوع همزمان عفونت HBV/HCV در مشهد

جهاددانشگاهي مشهد

خرداد 96 تا مهر 96

بررسي ميزان آگاهي مردم مشهد از هپاتیت‌هاي ویروسی

جهاددانشگاهي مشهد

مرداد 96 تا مهر 96