چهارمین ژورنال کلاب مرکز روز يکشنبه  مورخ  29.11.96 ساعت 11 صبح با عنوان: Diagnostic strategy for occult hepatitis B virus infection توسط آقاي سلطانيان ارائه گردید.